Extra årsmöte med BFBV 11 nov 2020 19.00 Åbrovallen

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Mötets utlysande
  4. Val av mötesfunktionärer: Ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare. 2 stycken
  5. Delning av förening till två separata föreningar från och med verksamhetsåret 2021 för vandring respektive brevduvor enligt uppdrag från tidigare årsmöte. Styrelsen redogör för uppdraget
  6. Reglering av föreningens (BFBV) tillgångar till de nybildade föreningarna för vandring respektive brevduvor framtaget av styrelsen. Se bilaga.
  7. Mötet avslutas